Cherry x Grimoire

✦✦✦
Dam:  Cherry  (Whiteout x Saber)
Sire:   Grimoire  (Louboutin x Sparrow) x Pandora
Pine Island